Obchodní a logistické podmínky 

  

Nabídky

Naše nabídky jsou nezávazné.

 

Zaslání objednávky

Objednávka není považována za platnou, dokud není z naší strany potvrzena písemnou formou. Jakékoli dodatky, modifikace nebo ústní dohody musí být nakonec stvrzeny písemnou formou, aby byly platné.

 

Ceny

Veškeré ceny jsou považovány jako EXW KAUNAS, LITVA. Ceny uvedené v posledním ceníku jsou vypočítány na základě současných nákladů na výrobu. Vyhrazujeme si právo při změně našich vstupů (materiál, práce...) k modifikaci těchto cen nejpozději před datem dodání.

 

Odeslání zboží

Náklady na odeslání zboží jdou na vrub a riziko zákazníka.

 

Platební podmínky

Daňové doklady jsou splatné předem se 2% slevou, nebo do 30 dní od dodání zboží (pokud jsou pojištěny) pokud není dojednáno jinak. Zboží zůstává v našem majetku, dokud není faktura plně zaplacena.

 

Dodací doby

Datumy dodání nejsou závazné. Jakékoli penalizace za prodlení s dobou dodání nebo reklamace zboží poškozeného při přepravě jsou vyloučeny. Dodací doba začíná běžet ode dne zaslání potvrzení objednávky z naší strany, ale nikoli dříve, než do obdržení veškerých dokumentů, které je povinen dodat zákazník.

 

Záruky

Poskytujeme záruky na dodané zboží na výrobní a materiálové vady, které jsou zcela zjevně způsobeny v naší výrobě bez pochyb, a nahrazujeme je odpovídající hodnotou, nebo nahrazujeme novým zbožím. Další reklamace ze strany zákazníka, zejména mířené na škody způsobené při přepravě jsou vyloučeny. Záruční doba je 12 měsíců ode dne přechodu rizika na zákazníka, pokud není dojednáno jinak. Riziko je převedeno na zákazníka ne dříve než den, kdy je zasláno potvrzení objednávky.

 

Objednávky na vývoj produktů

U objednávek, které vyžadují speciální vývojový proces spojený s novým produktem, kupující nemá právo domáhat se jakýkoli autorských práv spojených s vývojem produktu a to ani v případě, že se finančně či jinak podílel na vývoji těchto produktů, pokud není dojednáno jinak.

 

Ochranná klausule

Tyto Obchodní a logistické podmínky jsou základem pro všechny dodávky. Jiné obchodní či logistické podmínky jsou platné pouze v případě písemného souhlasu obou stranu. Tyto obchodní a logistické podmínky se aplikují i u budoucích objednávek, včetně těch uzavřených ústně, a dodávek, dodatků a modifikací dodání, bez nutnosti odkazu na tyto podmínky.

 

Přechod zboží do vlastnictví

Dodavatel si vyhrazuje právo na dodané zboží (vlastnictví), dokud není zboží plně zaplaceno. 

 

Jurisdikce

Jakmile kupující podá objednávku a přijme takovou objednávku od nás, má se za to, že kupující a prodávající uzavřeli kupní a prodejní smlouvu v souladu s těmito standardními smluvními podmínkami. Smlouva se řídí právem Litevské republiky. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou (včetně, ale nejen, nároků na zaplacení kupní ceny nebo náhrady za neplnění) budou řešeny Okresním soudem ve Vilniusu nebo Krajským soudem ve Vilniusu (v závislosti na výši pohledávky).